Sepet

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ


Yalı Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi (“Boho”, “Boho Bakery” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Boho Bakery ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile Boho Bakery olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla şahsınıza ilişkin kişisel verileri KVKK temel ilkelerine uygun olarak ve KVKK madde 5’te belirtilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak işlemekteyiz.
Boho Bakery, kendisi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, KVKK’ya, bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak, ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u (“Kurum”) tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşır.
Bu “Aydınlatma Metni” ile Boho Bakery olarak, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında ilişkili tüm şahısları bilgilendirmek isteriz.
1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
KVKK uyarınca Yalıkavak Mah. Plaj Cad. No: 7 48400 Bodrum Muğla adresinde mukim Yalı Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi Veri Sorumlusudur.
2. Toplanabilecek Kişisel Veriler
Boho Bakery bilgilerinizi sizlere en iyi hizmeti sunmak, iç işleyişimizi sağlamak ve yasal yükümlülükleri yerine gibi amaçlarla toplanmaktadır. Toplanan belirli bilgi türü, Boho Bakery ile olan etkileşimlerinizin ve kullandığınız hizmetlerin içeriğine bağlı olacaktır.

Aşağıdakiler toplanabilecek bilgilerin örnekleridir:
• Kimlik bilgileri (isim, TC kimlik gibi);
• İletişim bilgileri (e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası gibi);
• Ödeme bilgileri (ödeme kartı numaraları, fatura adresi ve banka hesap bilgileri dahil);
• Demografik veriler (yaş, cinsiyet, ülke ve tercih edilen dil gibi);
• Satın alınan mallar ve hizmetler;
• Özel isteklerinizi yerine getirmek için gerekli bilgiler;
• Bize ulaşırsanız yazışmanızın kopyaları;
• Sağlık verisi (bizlere tarafınızca iletilmesi halinde alerji bilgisi)
• Sitemiz ile kullanım ve etkileşiminiz ile ilgili bilgiler.

3. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri
Bu bilgileri aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde topluyoruz:
Bize Verdiğiniz Bilgiler: Web sitemizdeki iletişim numaramızdan, e-posta adresinden veya sosyal medya üzerinden bizlerle temasa geçmeniz veya fiziki olarak pastaneyi ziyaret etmeniz halinde veya başka bir şekilde bize ilettiğiniz bilgiler saklanmaktadır. Başka bir kişiye ait kişisel bilgileri gönderirseniz, bu kişi tarafından yetkilendirildiğinizi ve bilgileri işbu Aydınlatma Metnindeki amaçlara uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş sayılırsınız. Ayrıca, sağladığınız bilgilerin doğru olduğunu da beyan edersiniz.
Otomatik Bilgiler: Web sitemizi kullandığınızda veya bunlarla etkileşimde bulunduğunuzda ve/veya web sitemizde kullanıma sunabileceğimiz herhangi bir uygulamayı kullandığınızda etkinliğiniz tarafından oluşturulan bilgileri ve tarayıcınızdan veya mobil cihazınızdan otomatik olarak toplanan bilgileri alır ve saklarız. Örneğin, web sitemize eriştiğinizde, web tarayıcınız, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, mobil ağ verileriniz, görüntülenen sayfalar ve erişim süreleri dahil olmak üzere belirli bilgileri alırız.
• Boho Bakery pastanemizi fiilen ziyaret ettiğinizde, güvenlik kamerası ile ilgili bilgiler toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Amaçları
Boho Bakery bilgilerinizi tarafınıza ürün ve hizmetlerin sunulması, ürün ve hizmetlerin sunulması için fiyat teklifi verilmesi, ürün ve hizmetlerimiz hakkında geri bildirim alma, ödemelerin tahsili, mali ve diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bu işlemlerin uygun kayıtlarını tutma amacıyla işler. Boho Bakery, topladığı bilgileri çeşitli nedenlerden dolayı toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabilir;
Ürün ve Hizmetlerin Sunulması:
- Pastane ve catering ürün ve hizmetlerinin sunulması,
- Davet, etkinlik ve organizasyon hizmetlerinin sunulması,
- Ürün ve hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsili,
- Müşterilerden ürün ve hizmetlerimiz hakkında geri bildirimlerin alınması,
- Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,
Taleplere Yanıt: Bize gönderdiğiniz herhangi bir haberleşmede yer alan bilgileri işleyebiliriz (“yazışma verileri”). Yazışma verileri, sizinle iletişim kurma, taleplerinizi karşılama ve kayıt tutma amacıyla işlenebilir.
İç İş Amaçları: Veri analizi, denetimler, yeni ürünler geliştirme, web sitesini geliştirme, hizmetlerimizi geliştirme, kullanım eğilimlerini ve ziyaret kalıplarını belirleme, promosyonlarımızın etkinliğini belirleme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme gibi içsel işlerimiz için.
Sağlık Verisi İşleme Amaçları: Boho Bakery’den ürün veya hizmet alırken kendi rızasınız ile özel istek ve hizmet kapsamında bizlere iletmiş olduğu (örn. Alerji bilgisi), özel nitelikli veri sayılan sağlık verileriniz yalnızca talebiniz doğrultusunda memnuniyetiniz kapsamında hizmet vermek amacı ile işlenecek olup, yalnızca KVKK 6. Maddesinde öngörülen kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve tıbbi teşhis tedavi ve bakim hizmetlerinin yürütülmesi, kapsamında sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
Pazarlama ve Promosyonlar: Sizin ilgileneceğinizi düşündüğümüz Boho Bakery ile ilgili ürün ve hizmetler ile diğer ürün ve hizmetlerle ilgili haber, bülten ve tanıtımları iletmek veya diğer pazarlama veya tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
Emniyet ve Güvenlik: Pastanemizi fiziki ziyaret ederken güvenliğinizi, diğer misafirlerimiz ve personelimizin güvenliğini korumak için.
Yasal Görevlerimiz: İlgili yasa, mahkeme emri, mahkeme celbi veya başka bir yasal sürece uygun olarak yasal ve düzenleyici gerekliliklere veya taleplere uymak.
Ek Kullanımlar: Verilerinizi bize verdiğinizde size açıklandığı diğer şekillerde de verilerinizi kullanabiliriz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak, aşağıdaki nedenlerin bir veya daha fazlasından oluşur: (i) izniniz ve/veya (ii) talep ettiğiniz hizmetleri sunmak ve/veya (iii) yasal çıkarlarınız ve/veya (iiii) yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, mahkeme emirlerine veya diğer yasal süreçlere uymak.
Bu kapsamda kişisel verileriniz; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Boho Bakery’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.


5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Boho Bakery olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun ve yürürlükte olan mevzuatlar kapsamında, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hizmet ve operasyonel faaliyetlerimizin yürütülmesi, pastane yönetim süreçlerinin yürütülmesi, fiziki mekan güvenliğimizin tesisi, farklı platformlar, basılı ve dijital yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları, mali işler politika ve süreçlerimizin planlanıp icra edilmesi ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla; Boho Bakery yetkililerine, gerekli hallerde; işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle, ifa yardımcılarımızla, alt yüklenicilerimizle, faaliyetlerimiz doğrultusunda, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, resmi makamlarla, ilgili mevzuatlar kapsamda (Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, hizmet alınan taşeron firmalara, iş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere paylaşılacak, yurt içine veya yurt dışına veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecektir.
Ayrıca; Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanun’un 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Boho Bakery tarafından, kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.


6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ve açıklamalarınızı, KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Yalıkavak Mah. Plaj Cad. No: 7 48400 Bodrum Muğla” adresine kimliğinizi tevsik edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya Kanun da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu, info@boho.com.tr adresine, elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza ve mobil imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Boho Bakery’e iletilmiş olduğunuz başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin Boho Bakery’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Boho Bakery’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla Boho Bakery’ye bildirebilirsiniz.

Boho Bakery’ye, zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Aydınlatma Metnini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek KVKK ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı rica ve tavsiye ederiz.